Strona g³ówna arrow Rekreacja
Strona g³ówna
Galeria zdjêæ
Aktualno¶ci
Og³oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo¶ci
Szko³a
Rekreacja
Rozk³ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
7 Czerwca 2023
roda
Imieniny obchodz:
Antoni, Ciechomir,
Jarosaw, Lukrecja,
Pawe, Robert,
Roberta, Wiesaw,
Wisaw
Do koca roku zostao 208 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 34 goci
'Czarny' szlak turystyczny PDF Drukuj E-mail
Spis treci
'Czarny' szlak turystyczny
Mapa
Czy zwracamy uwagê na czarny szlak turystyczny, bior±cy pocz±tek przy s³upie og³oszeniowym obok stacji PKP w Miêdzyborowie? Jest to wspania³a propozycja na jednodniowe wycieczki piesze. Szlak biegnie na po³udnie ulic± Partyzantów, nastêpnie mija ko¶ció³. D±b Dalej nale¿y siê udaæ ulic± Kopernika i po skrêcie w prawo prowadzi przez Bieganów w stronê cmentarza parafialnego. St±d udajemy siê do lasu Radziejowskiego. Id±c lasem Radziejowskim, w którym szlak jest do¶æ dobrze oznaczony dojdziemy do gajówki, a nastêpnie dalej na wschód natrafimy na rezerwat 'D±browa Radziejowska'. Jest to najbli¿szy naszej miejscowo¶ci rezerwat przyrody o powierzchni 51,27 ha. Usytuowany jest na pó³nocnych krañcach wysoczyzny rawskiej, na Brzoza p³askiej morenie dennej z zalegaj±cymi na powierzchni ¿wirami i g³azami pochodz±cymi ze zlodowacenia ¶rodkowo polskiego. Jest to widny, lu¼ny las z oko³o stu letnim drzewostanem, w którym wystêpuj± g³ównie dêby szypó³kowe i bez szypó³kowe. Rzadko miêdzy nimi spotkamy lipê drobno listn±, brzozê brodawkowat± i sosnê zwyczajn±. Wystêpuje tu te¿ wiele ro¶lin chronionych i rzadko notowanych na Mazowszu, na przyk³ad: podkolan bia³y, lilia z³otog³ów, pajecznica ga³êzista, naparstnica wielokwiatowa. 'D±browa Radziejowska' ma ogromne znaczenie naukoweLipa
i przyrodnicze, bowiem ¶wietliste d±browy szybko znikaj± z polskiego kraj obrazu. Rezerwat, wraz z ca³ym uroczyskiem Radziejowic, stanowi cenny przyk³ad jednego z niewielu widnych i ciep³ych lasów debowych w Polsce ¦rodkowej, w którym zachowa³o siê w naturalnym stanie bogate runo le¶ne. Opuszczaj±c rezerwat dojdziemy do Radziejowic, gdzie mozna zwiedziæ zespó³ pa³acowy i park.


Zmieniony ( wtorek, 18 lipca 2006 )