Strona g³ówna arrow Szko³a arrow Kalendarz szkolny '06/'07
Strona g³ówna
Galeria zdjêæ
Aktualno¶ci
Og³oszenia
Kontakt
Szukaj
O Miejscowo¶ci
Szko³a
Rekreacja
Rozk³ad jazdy
Parafia
Spotkania Muzyczne
Informator Teleadresowy
7 Czerwca 2023
¶roda
Imieniny obchodzĪ:
Antoni, Ciechomir,
Jaros≥aw, Lukrecja,
Pawe≥, Robert,
Roberta, Wies≥aw,
Wis≥aw
Do koŮca roku zosta≥o 208 dni.
Aktualnie na stronie
Odwiedza nas 16 go∂ci
Kalendarz szkolny na rok 2006/2007 Drukuj E-mail
sobota, 18 listopadaa 2006

Kalendarz roku szkolnego 2006/2007
w Zespole Szkó³ Publicznych w Miêdzyborowie

1Rozpoczêcie roku szkolnego4 wrze¶nia 2006r.
2Wieczór Wigilijny20 grudnia 2006r.
3Zimowa przerwa ¬∂wi¬Īteczna23 - 31 grudnia 2006r.
4Ferie zimowe29 stycznia - 11 lutego '07r.
5'Wieczór T³ustego Czwartku'18 lutego 2007r. (niedziela)
6Wiosenna przerwa ¬∂wi¬Īteczna5 - 10 kwietnia 2007r.
7Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej
dodatkowy termin sprawdzianu

12 kwietnia 2007r.(czwartek)
5 czerwca 2007r. (wtorek)
8Egzamin przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w gimnazjum:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
dodatkowe terminy w gimnazjach:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza


24 kwietnia 2007r. (wtorek)
25 kwietnia 2007r. (¶roda)

5 czerwca 2007r. (wtorek)
6 czerwca 2007r. (¶roda)
9Dodatkowe dni wolne od zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szko³ach podstawowych,
b) w gimnazjach,
c) we wszystkich szko³ach


12 kwietnia 2007 r.
24 i 25 kwietnia 2007r.
2 maja i 8 czerwca '2007r.
10Dni Mi√™dzyborowa (Dzie√Ī Patrona)26, 27, 28 maja 2007r.
11Zako√Īczenie rocznych zaj√™√¶
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2007r.
12Ferie letnie23 czerwca -31 sierpnia '07r.
13Dodatkowym dniem wolnym od zajêæ
w szko³ach z 5 dniowym tygodniem
pracy mo¬Ņe by√¶ po odpracowaniu:
4 maja 2007r.
- odpracowanie 26 maja '07
w czasie Dni Miêdzyborowa
14Dni otwarte - spotkania nauczycieli (wszystkich) z rodzicami w g. 16.00-18.00. W tych samych dniach w g. 15.00-16.00 odbywaj¬Ī si√™ spotkania zespo¬≥√≥w nauczycielskich przedmiotowych, klasowych oraz dora¬ľnych5 pa¬ľdziernika 2006r.
7 grudnia 2006r.
1 marca 2007r.
10 maja 2007r.
15Zebrania z rodzicami20,21 i 22 wrze¶nia 2006r.
9 i 10 listopada 2006r.
25 i 26 stycznia 2007r.
12 i 13 kwietnia 2007r.

Podstawa prawna: Rozporz¬Īdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z p√≥¬ľn. zm.) Rozporz¬Īdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¬∂nia 2004 r. w sprawie warunk√≥w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni√≥w i s¬≥uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian√≥w i egzamin√≥w w szko¬≥ach publicznych - (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z p√≥¬ľn. zm.)
Zmieniony ( piĪtek, 09 lutego 2007 )